Przejdź do treści

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

>> Strona główna >> AKTUALNOŚCI >> Nabór na stanowisko urzędnicze

Nabór na stanowisko urzędnicze

Obrazek dekoracyjny

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – inspektor do spraw osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie ul. Henryka Sienkiewicza 12a, 62-200 Gniezno

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  1. wykształcenie wyższe,
  1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  1. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  1. wiedza z zakresu podstawowych regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego,
  1. prawo jazdy kat. B.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  1. umiejętność pracy w zespole,
  1. biegła znajomość obsługi komputera w obszarze środowiska WINDOWS (m.in. pakiet MsOffice),
  1. umiejętność komunikacji interpersonalnej,
  1. inicjatywa i zaangażowanie,
  1. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. realizacja zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;

 – przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków,

 – prowadzenie sprawozdawczości w powierzonym zakresie,

 • wykonywanie innych zadań wynikających z zapisów ustaw, rozporządzeń, statutu i regulaminu PCPR w Gnieźnie.

IV. Warunki pracy:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
  1. zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa,
  1. praca przy monitorze ekranowym przez co najmniej 4 godziny dziennie,
  1. miejsce wykonywania pracy: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz obszar powiatu gnieźnieńskiego.

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 6. oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
 8. oświadczenie o następującej treści:

      „Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z klauzulą informacyjną, dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w celach procedury rekrutacyjnej. W szczególności zostałem(łam) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

      Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie ul. H. Sienkiewicza 12a, w celu wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko specjalista pracy z rodziną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie”.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

VII. Termin, sposób i miejsce składnia dokumentów aplikacyjnych:

Kompletne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, ul. Henryka Sienkiewicza 12a, 62-200 Gniezno w terminie do dnia 19 października 2022 r. (data wpływu do Urzędu).

Koperty należy opatrzyć informacją „Nabór na stanowisko inspektor ds. osób niepełnosprawnych”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający kryteria formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej.

Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnego kandydata.

Dodatkowe informacje, w tym wzory niezbędnych oświadczeń, można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 61 22 12 906 albo drogą mailową pod adresem: lidia.bilska@powiat-gniezno.pl.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)(dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, ul. H. Sienkiewicza 12a, 62-200 Gniezno, e-mail: pcpr@powiat-gniezno.pl

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, którym jest Dawid Nogaj, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu

3. Cel i zakres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego.  Inne dane, mogą być przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody.

Podstawami prawnymi są:

 1. Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.),
 2. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4 Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe:

– Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji

5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie obowiązującego prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów np. świadczące usługi informatyczne.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wycofania zgody w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem, przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych;   prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

7. Informacja o wymogu podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, oraz nie będą przetwarzane w formie profilowania.

9. Informacja o zamiarze przekazania danych do Państwa trzeciego Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Skip to content