Przejdź do treści

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

styczeń, 2023
>> Strona główna >> DZIAŁ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DZIAŁ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Informacje ogólne

Niepełnosprawność definiuje się jako trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu.

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.(Dz. U. z 2020 r., poz. 426) za osobę niepełnosprawną  uznaje się osobę, która została zaliczona przez Powiatowy lub Wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności:

 1. do znacznego stopnia niepełnosprawności
 2. do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
 3. do lekkiego stopnia niepełnosprawności

oraz dzieci do 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności składa się do właściwego miejscowo (według miejsca stałego pobytu w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych) zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Zgodnie z ww. ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej za osobę niepełnosprawną uznaje się również osobę, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o

 1. całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji
 2. całkowitej niezdolności do pracy
 3. częściowej niezdolności do pracy

Osoby, które przed dniem 1 stycznia 1998 r. zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów , a także uznano je za stale albo długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawności z dnia 27 sierpnia 1997 r., jeżeli wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów  lub o niezdolności  do pracy w gospodarstwie rolnym nie utraciło mocy.

2. Rehabilitacja społeczne

Osoby niepełnosprawne będące mieszkańcami Powiatu Gnieźnieńskiego i posiadające ważne orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub inne równoważne orzeczenie mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych pochodzących ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( PFRON ), realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie.

Do zadań powiatu, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( t.j.Dz.U.2015.926) należą:

 1. Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się;
 • Dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów;
 • Dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
 • Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny;
 • Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na wniosek osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadjących osobowości prawnej;
 • Dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki;
 • Dofinansowanie ze środków PFRON usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika na indywidualny wniosek osoby niepełnosprawnej.

Podstawa prawna/akty prawne:

 1. Art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych( t.j.Dz.U.2020.426. ze zm.)

3. System Obsługi Wsparcia – skrót SOW

Załączniki

# Plik Opis Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
1 pdf SOW strona 27 lutego 2022 22:05 PCPR Gniezno 450 KB 56
Powrót do góry strony
Skip to content