Przejdź do treści

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

>> Strona główna >> DZIAŁ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DZIAŁ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające ważne dokumenty świadczące o ich niepełnosprawności wydane przez:


 –    KIZ (Komisja lekarska do spraw inwalidztwa i zatrudnienia przy ZUS) przed 1 września 1997 r., jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do I, II, III grupie nie utraciło mocy lub nie zostało zmienione,


 – Lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy oraz częściowej niezdolności do pracy,


– Wojewódzki lub Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności z orzeczeniem o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności oraz dzieci zaliczone do osób niepełnosprawnych do ukończenia 16-go roku życia.

UWAGA!

Od 1 styczna 1998 r. podstawą do uznania osoby za niepełnosprawną w rozumieniu Ustawy o rehabilitacji jest wyłącznie orzeczenie wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS. Orzeczenia innych organów (np. KRUS, wojskowych komisji lekarskich MSWiA) wydane po 31 grudnia 1997 r. nie stanowią podstawy do uznania osoby za niepełnosprawną w rozumieniu Ustawy o rehabilitacji.

I. ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 1997 ROKU O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ O ZATRUDNIEIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dofinansowanie do:

 1. Likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
  i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych:


bariery architektoniczne – polegają na ułatwieniu osobom niepełnosprawnym samodzielne wykonywanie podstawowych, codziennych czynności higieniczno- sanitarnych i kontaktów z otoczeniem;


bariery techniczne – polegają na zakupie sprzętu technicznego ułatwiającego opiekę nad os. niepełnosprawną;


bariery w komunikowaniu się – umożliwiają porozumiewanie
się z otoczeniem osób, które mają ograniczony bezpośredni kontakt;

 • Uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
 • Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
  i środki pomocnicze
  przyznawane osobom niepełnosprawnym
  na podstawie odrębnych przepisów; dofinansowanie kosztów związanych z zakupem sprzętu wynikającego z zaświadczenia lekarskiego wskazującego  konieczność domowej rehabilitacji, oraz koszty związane z poniesionymi wydatkami na np. pieluchomajtki, cewniki, worki do zbiórki moczu, aparaty słuchowe, materace przeciwodleżynowe itp.;
 • Sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych; zapobiega izolacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez umożliwienie udziału w wycieczkach, imprezach okolicznościowych dla zorganizowanych grup, np. stowarzyszeń czy fundacji.

W dniu 16 lutego 2023 r. uchwałą nr 1594/2023 Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego przyjął dokument pn. “Kryteria i procedury stosowane przy realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku”. Niniejszy dokument został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

II. Pilotażowy program „Aktywny samorząd”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie jest realizatorem pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Cele szczegółowe programu:

 1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
 2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w trzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
 3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
 4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
 5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.


Zadania realizowane w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” oraz terminy przyjmowania wniosków:

od 01.03.2023 do 31.03.2023 (dla roku akademickiego/szkolnego 2022/2023)

od 01.09.2023 do 10.10.2023 (dla roku akademickiego/szkolnego 2023/2024)

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną
i zawodową, w tym:

OBSZAR A – likwidacja bariery transportowej:

zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności- do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu),

zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu),

zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym usług tłumacza języka migowego),

zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dla osób ze znacznym albo z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu).

OBSZAR B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa
w społeczeństwie informacyjnym:

zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją wzroku lub obu kończyn górnych),

zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku),

zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy),

zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (dla osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znaczny, stopniem niepełnosprawności).

OBSZAR C – likwidacja barier w poruszaniu się:

zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka o napędzie elektrycznym (dla osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia albo ze znacznym stopniem i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym),

zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (dla osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności),

zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (dla osób ze stopniem niepełnosprawności),

zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (dla osób ze stopniem niepełnosprawności),

zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia albo osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcja narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu
się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania).

OBSZAR D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dla osób ze znacznym lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium,
a także dla osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi).

od 01.03.2023 do 31.08.2023

III. Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej.

 1. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Adresatami Programu są osoby
  z niepełnosprawnościami, będące mieszkańcami Powiatu Gnieźnieńskiego, posiadające orzeczenie:
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby:
 • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
 • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym
  np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu – doświadczenie może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Uwaga!

 • Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta
  z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma. Wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego asystent musi spełniać przynajmniej jeden z warunków, o których mowa
  w ww. pkt 1 lub 2.
 • W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane
  z innych źródeł.
 • Za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.
 • Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie. Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, a także dostępności usług asystencji osobistej na terenie zamieszkałej gminy, zgodnie
  z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi..
 • Przewidywana liczba uczestników Programu, na które Powiat Gnieźnieński uzyskał dofinansowanie to 16 osób, w tym:
 • 7 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.
 • 6 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • 3 osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • Od 3.04.2023 roku nabór będzie otwarty, a usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.).

IV. Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta

Celem programu jestwzrost niezależności beneficjentów, ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.Program skierowany jest do osób z niepełnoprawnością, które kończą edukację oraz pragną samodzielnie i niezależnie rozpocząć aktywność zawodową. Przeszkoda, która stoi im na drodze, to brak możliwości zamieszkania w miejscowości gdzie zamierzają podjąć pracę.

 1. Dofinasowanie może uzyskać osoba z niepełnosprawnością, która:
 • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnoprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 • złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.
 • Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON – SOW. Wniosek należy złożyć do jednostki samorządu Powiatowego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

V. System Obsługi Wsparcia

Wnioski przyjmowane są w formie elektronicznej, w dedykowanym, bezpłatnym systemie SOW (System Obsługi Wsparcia) finansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje na temat korzystania z systemu znajdują się na stronie internetowej PFRON:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie dopuszcza możliwość przyjmowania wniosków w formie papierowej.

Skip to content