Przejdź do treści

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

>> Strona główna >> DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://pcpr.powiat-gniezno.pl/zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony  https://pcpr.powiat-gniezno.pl/

Data publikacji strony internetowej: kwiecień 2016

Data ostatniej dużej aktualizacji: grudzień 2022

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-09.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • brak opisów zdjęć, opisu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
  • niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu, tekst alternatywny obrazu jest pusty lub go brakuje
  • Nie wszystkie dokumenty i pliki zamieszczone na stronie są dostępne cyfrowo. Wynika to z faktu, że pochodzą z różnych źródeł lub zostały zamieszczone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • mapa strony
  • Nawigacja za pomocą klawisza TAB pozwala na przemieszczanie się pomiędzy odnośnikami na stronie – aktywny element jest obramowany

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 22 12 906 lub wysyłając wiadomość email pcpr@powiat-gniezno.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Osobą do kontaktu jest Hanna Łęga – koordynator ds. dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich  https://bip.brpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna:

Adres: ul. H. Sienkiewicz 12a, 62-200 Gniezno

Do budynku prowadzą 2 wejścia:

–   od strony ulicy H. Sienkiewicza,

– od strony ul. Papieża Jana Pawła II, które przystosowane jest do osób z niepełnosprawnością (winda zewnętrzna).  W budynku znajduje się również ogólnodostępna toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością. Dostępne są także tablice informacyjne, które wskazują na jakim piętrze znajduje się dana komórka organizacyjna czy samodzielne stanowisko PCPR w Gnieźnie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeszkolono pracowników w zakresie przepisów pożarowych i ewakuacji oraz udzielania pierwszej pomocy. Zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich ratowania w inny sposób. Do budynku można wchodzić z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych należące do miejskiej strefy parkowania.

Skip to content