Przejdź do treści

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

>> Strona główna >> ZESPÓŁ DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

ZESPÓŁ DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Spis treści:

Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w PCPR w Gnieźnie wykonuje ZESPÓŁ DO SPRAW  RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, do którego zadań należy między innymi:

 • Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz organizowanie szkoleń dla kandydatów.
 • Kwalifikowanie osób kandydujących oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych po ukończenia szkolenia. Wydawanie opinii o spełnianiu warunków, ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej, przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych.
 • Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.
 • Zapewnianie szkoleń rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka.
 • Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych.
 • Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy.
 • Prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
 • Zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym funkcję rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.
 • Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.
 • Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
 • Organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku, gdy rodzina lub prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki.

CZYM JEST RODZINA ZASTĘPCZA?

Rodzina zastępcza zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki

Rodzina zastępcza zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. W wypełnianiu swoich funkcji rodzina zastępcza kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw.
Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się, na ich wniosek, opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

RODZAJE RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ:

 1. Rodzinę zastępczą spokrewnioną mogą tworzyć najbliżsi krewni dziecka, czyli dziadkowie lub rodzeństwo (babcia, dziadek, brat, siostra).
 2. Rodzinę zastępczą niezawodową może ją stworzyć zarówno dalsza rodzina, jak
  i osoby niespokrewnione z dzieckiem.
 3. Rodzina zastępcza zawodowa – to taka rodzina, z którą starosta zawiera umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej – jeden z opiekunów otrzymuje stałe wynagrodzenie.     

W tym rodzina zastępcza zawodowa:

 • pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – jak sama nazwa wskazuje jest to rodzina będąca rodzajem „pogotowia” dla dzieci. W takiej rodzinie dziecko przebywa do 4 miesięcy, jednak w uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony do momentu rozstrzygnięcia sytuacji dziecka,
 • zawodowa specjalistyczna – w takiej rodzinie przebywają dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, dzieci które mają kłopoty w funkcjonowaniu społecznym oraz małoletnie matki z dziećmi.

4.   Rodzinny dom dziecka – to miejsce, w którym może przebywać nie więcej niż ośmioro dzieci, w wyjątkowych sytuacjach więcej, za zgodą prowadzącego rodziny dom dziecka i po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Z osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka starosta zawiera umowę o świadczenie usług, z tytułu której przysługuje stałe wynagrodzenie miesięczne.

Jak zostać rodziną zastępczą w 5 krokach

Krok 1   Zgłoszenie swojej kandydatury do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Gnieźnie ul. Sienkiewicza 12 a.

Pracownicy PCPR przeprowadzą z kandydatami wstępną rozmowę, dotyczącą warunków stawianym kandydatom oraz specyfiki funkcjonowania rodzin zastępczych.

Krok 2   Złożenie wniosku.

Złożenie do PCPR pisemnego wniosku kandydata oraz dostarczenie odpowiednich dokumentów i zaświadczeń:

• zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

• opinia o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa PCPR;

• potwierdzenie stałego miejsca zamieszkania;

• zaświadczenia o zatrudnieniu,

• akt małżeństwa (wyciąg aktualny), ew. sentencja rozwodowa,

• oświadczenie dot. leczenia odwykowego i psychiatrycznego,

• zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Krok 3   Wstępna kwalifikacja.

Pracownicy PCPR przeprowadzą z kandydatami wywiad mający na celu analizę ich sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej, oraz udadzą się z wizytą do domu kandydata w celu ustalenia jego warunków bytowych i mieszkaniowych, a psycholog i pedagog sprawdzą predyspozycje oraz motywację kandydatów do bycia rodziną zastępczą (konsultacje psychologiczno-pedagogiczne są bezpłatne i odbywają się w siedzibie PCPR).

Krok 4   Szkolenie.

Po przejściu powyższych kroków kandydat otrzymuje wstępną kwalifikację, która uprawnia go do wzięcia udziału w szkoleniu.

Szkolenie prowadzone jest według programu PRIDE. Każde spotkanie porusza inne obszary rodzicielstwa zastępczego, z którymi kandydaci mogą się zapoznać już na etapie szkolenia. Program PRIDE skupia się na przekazaniu niezbędnych informacji do bycia opiekunem zastępczym w formie warsztatowej. Zajęcia są bezpłatne i odbywają się w naszej siedzibie.

Celem szkolenia jest: pogłębianie wiedzy na temat pedagogiki i psychologii dziecka oraz zwiększanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych; poszerzanie świadomości na temat trudności w przeżywaniu przez dziecko rozstania z rodziną biologiczną; uzyskanie informacji na temat więzi dziecka z rodziną biologiczną i obowiązku umożliwiania kontaktu dziecka z najbliższymi.

Krok 5   Uzyskanie zaświadczenia.

Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji, kandydat otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne, które uprawnia do przyjęcia dzieci. W zaświadczeniu znajdują się informacje o wcześniej wybranej formie rodziny zastępczej oraz wieku i ilości dzieci, które rodzina może przyjąć do swego domu.

KTO MOŻE STANOWIĆ RODZINĘ ZASTĘPCZĄ?

Funkcję rodziny zastępczej mogą pełnić zarówno pary małżeńskie, jak i osoby samotne. Kandydaci na rodziców zastępczych powinni spełniać następujące warunki:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek  w stosunku do nich wynika 
z tytułu egzekucyjnego,
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 • stan zdrowia pozwala im na właściwą opiekę nad dzieckiem, co potwierdza zaświadczenie lekarskie,
 • uzyskają opinię psychologa o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • mieszkają na stałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,
 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 • w przypadku kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

PAMIĘTAJ, ŻE:

 • rodzina zastępcza to nie adopcja,
 • opieka zastępcza sprawowana jest czasowo,
 • dziecko z rodziny zastępczej może wrócić do swojej rodziny, zostać adoptowane lub usamodzielnić się,
 • dziecko w opiece zastępczej ma specjalne potrzeby, wymaga uwagi i uczucia, cierpliwości i zrozumienia,
 • dziecko przebywające w rodzinie zastępczej potrzebuje także utrzymywania więzi z rodziną biologiczną.

 Wszystkich zainteresowanych pełnieniem roli Rodziny Zastępczej zapraszamy do    

 kontaktu:

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie
 ul. Sienkiewicza 12 a
tel.: 517-018-794  
e-mail: piecza.zastepcza@powiat-gniezno.pl

Skip to content