Przejdź do treści

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

>> Strona główna >> PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE

W strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie funkcjonują 3 placówki opiekuńczo – wychowawcze:

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1

ul. M. Konopnickiej 18, 62-200 Gniezno

Placówka dysponuje 14 miejscami.

Miesięczny koszt utrzymania w 2022  roku wynosi: 8.776,63 zł zł miesięcznie.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2

ul. M. Konopnickiej 20, 62-200 Gniezno

Placówka dysponuje 14 miejscami.

Miesięczny koszt utrzymania w 2022  roku wynosi:8.669,54 zł zł miesięcznie.

Placówki działają zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku dot. instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze zapewniają całodobową opiekę i wychowywanie dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Do placówki dziecko skierowane jest na mocy postanowienia sądowego.

W naszych placówkach zaspokajamy niezbędne potrzeby dzieci, szczególnie: emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, socjalne czy religijne. Pracownicy placówki współpracują na rzecz dziecka z opiekunami prawnymi i rodzinami, dzieci mają możliwość kontaktu  z rodzicami i innymi bliskimi osobami. Placówka podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, zapewnia dostęp do kształcenia  i rozwoju zainteresowań dostosowanego do wieku i możliwości rozwojowych dziecka, obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi oraz zapewnia korzystanie z potrzebnych świadczeń zdrowotnych.

Głównym założeniem jest stworzenie podopiecznym warunków maksymalnie zbliżonych do tych, jakie panują w normalnej rodzinie. Placówka nie może zastąpić środowiska rodzinnego – to jest pewne, ale może i powinna stać się miejscem, w którym atmosfera i zasady życia będą wzorowane na atmosferze i relacjach istniejących w prawdziwych rodzinach. Aby to osiągnąć trzeba ograniczyć jej instytucjonalny charakter.

Główne zadania POW to:

  1. zapewnianie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie jego niezbędnych potrzeb w szczególności: emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych,
  2. realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku,
  3. umożliwianie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej,
  4. podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny,
  5. zapewnianie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku
    i możliwości rozwojowych,
  6.    obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi,
  7. zapewnianie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
Skip to content