Przejdź do treści

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

>> Strona główna >> AKTUALNOŚCI >> NABÓR NA STANOWISKO PSYCHOLOG W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ

NABÓR NA STANOWISKO PSYCHOLOG W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GNIEŹNIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

PSYCHOLOG W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

Powiat Gnieźnieński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie,

ul. Henryka Sienkiewicza 12a, 62-200 Gniezno

II. OKREŚLENIE STANOWISKA: psycholog w placówce opiekuńczo – wychowawczej

III. NIEZBĘDNE KWALIFIKACJE KANDYDATA:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
 5. Prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 08.06.2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów,
 6. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest kandydatowi zawieszona ani ograniczona,
 7. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.

IV. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
 2. Samodzielność, komunikatywność, rzetelność, odporność na stres, punktualność,
 3. Umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,
 4. Umiejętność właściwej organizacji pracy w zespole,
 5. Znajomość obowiązujących przepisów prawnych w szczególności ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

V. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. Sporządzenie diagnozy psychofizycznej dziecka,
 2. Sporządzanie opinii dotyczących wychowanków na prośbę innych instytucji,
 3. Badanie sprawności intelektualnej, zdolności i umiejętności oraz osobowości dzieci,
 4. Współudział w tworzeniu planu pomocy dziecku,
 5. Współpraca z pedagogiem i pracownikiem socjalnym,
 6. Uczestnictwo rozprawach sądowych dotyczących wychowanków placówki,
 7. Udział w posiedzeniach zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka i realizowanie jego ustaleń,
 8. Bezpośrednia pomoc dzieciom w rozwiązywaniu bieżących problemów rozwojowych, wychowawczych i szkolnych, wzmacnianie zachowań pozytywnych, wygaszanie postaw niewłaściwych oraz rozładowywanie napięć emocjonalnych u wychowanków,
 9. Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa powierzonym wychowankom,
 10. Prowadzenie dokumentacji pracy oraz opracowywanie w razie potrzeb programów zajęć specjalistycznych i ich realizacja,
 11. Rozmowy konsultacyjne z rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi, udzielanie wsparcia, formułowanie wniosków i przedstawianie ich we właściwym ośrodku adopcyjnym i sądzie,
 12. Pogłębianie wiedzy zawodowej związanej ze specyfiką działania placówki,

IV. Warunki pracy:

 1. Wymiar czasu pracy –pełen etat pracowniczy,
 2. Rodzaj umowy – umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa,
 3. Miejsce wykonywania pracy – Gniezno, powiat gnieźnieński.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. CV,
 3. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 5. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 6. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. Oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. Oświadczenia kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 9. Oświadczenie o następującej treści:

        „Oświadczam, że zapoznałem (łam) się z klauzulą informacyjną, dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w celach procedury rekrutacyjnej. W szczególności zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

        Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie ul. H. Sienkiewicza 12a, w celu wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko specjalista pracy z rodziną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie”

VII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Kompletne oferty w zamkniętych kopertach należy składać do skrzynki podawczej, która znajduje się w głównym wejściu do budynku lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, ul. Henryka Sienkiewicza 12a, 62-200 Gniezno w terminie do dnia 14 października  2022 r. (decyduje data wpływu). Koperty należy opatrzyć informacją „Rekrutacja na stanowisko psycholog w placówce opiekuńczo – wychowawczej”. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający kryteria formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej.

UWAGA: Komisja zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnego kandydata. Oferty nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)(dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, ul. H. Sienkiewicza 12a, 62-200 Gniezno, e-mail: pcpr@powiat-gniezno.pl

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, którym jest Dawid Nogaj, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu

3. Cel i zakres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego.  Inne dane, mogą być przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody.

Podstawami prawnymi są:

 1. Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.),
 2. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4 Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe:

– Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji

5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie obowiązującego prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów np. świadczące usługi informatyczne.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wycofania zgody w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem, przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych;   prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

7. Informacja o wymogu podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, oraz nie będą przetwarzane w formie profilowania.

9. Informacja o zamiarze przekazania danych do Państwa trzeciego

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Skip to content