Przejdź do treści

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

>> Strona główna >> AKTUALNOŚCI >> Nabór wniosków do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Nabór wniosków do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

obrazek ozdobny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie ogłasza nabór wniosków
do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 1. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5
  i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

będące mieszkańcami Powiatu Gnieźnieńskiego.

Procedura zgłoszenia uczestników Programu:

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

 1. Karta zgłoszenia do Programu.
 2. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności.
 3. Informacja o oczekiwanym zakresie czynności w ramach usług asystenta.
 4. Podpisana klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
 5. Oświadczenie uczestnika Programu dotyczące wyboru asystenta.
 6. W przypadku wskazania asystenta – oświadczenie asystenta.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym
  np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu – doświadczenie może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Uwaga!

 1. Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma. Wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego asystent musi spełniać przynajmniej jeden z warunków, o których mowa
  w ww. pkt 1 lub 2.
 2. W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane
  z innych źródeł.
 3. Za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

Wnioski będą rozpatrywane do wyczerpania środków. Komplet dokumentów należy składać do:

 1. bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie – ul. Sienkiewicza 12a, 62-200 Gniezno
 2. za pośrednictwem poczty na adres j.w. lub
 3. e-mailem na adres: pcpr@powiat-gniezno.pl

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie. Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, a także dostępności usług asystencji osobistej na terenie zamieszkałej gminy, zgodnie
z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie będą się kontaktować z uczestnikami zakwalifikowanymi do Programu.

Realizacja Programu rozpocznie się po podpisaniu umowy pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Gnieźnieńskim.

Przewidywana liczba uczestników Programu, na które Powiat Gnieźnieński uzyskał dofinansowanie to 16 osób, w tym:

 1. 7 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.
 2. 6 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 3. 3 osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Od 3.04.2023 roku nabór będzie otwarty, a usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.).

Skip to content