PCPR GNIEZNO

DZIAŁ METODYCZNY

PCPR GNIEZNO - Rodzinna Piecza Zastępcza PCPR GNIEZNO - Dział ds. Osób Niepełnosprawnych PCPR GNIEZNO - Dział Metodyczny

DZIAŁ METODYCZNY I INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ


 ZADANIA

Prowadzenie dokumentacji oraz obsługa merytoryczna i finansowa rodzin zastępczych (spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych) pozostających pod opieką pracowników socjalnych oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej .

Prowadzenie dokumentacji usamodzielnianych wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnianie oraz kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Wydawanie skierowań o umieszczeniu w instytucjonalnej pieczy zastępczej, zbieranie dokumentacji.

Przygotowanie oraz opracowanie merytoryczne (przygotowanie not księgowych, rozliczeń z powiatami) porozumień dotyczących umieszczeń dzieci z innych powiatów na terenie naszego powiatu oraz dzieci z naszego powiatu umieszczonych na terenie innego powiatu w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Zakładanie i prowadzenie dokumentacji dzieci objętych porozumieniami.

Wydawanie decyzji o umieszczeniu, przeniesieniu i odpłatności za pobyt w DPS-ie.

Monitorowanie sprawozdawczości DPS.

Sporządzanie umów dla organizacji pozarządowych realizujących zadania zlecone, dla których podmiotem nadrzędnym jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz prowadzenie czynności monitorujących i kontrolnych.

Wykonywanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego zgodnie z harmonogramem.

Wydawanie decyzji o umieszczeniu i odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym pełnoletnim wychowankom z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej ( szkoły, sądy, organizacje pozarządowe).

Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń wynikających z potrzeb działu.

Obsługa merytoryczna kolonii organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Koordynowanie programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie PARTNER.

Udzielanie porad z zakresu pomocy społecznej osobom zainteresowanym ( porady w siedzibie jednostki i telefoniczne).

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Działu Metodycznego i Instytucji Pomocy Społecznej poprzez studia podyplomowe, udział w szkoleniach, konferencjach.