Przejdź do treści

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

>> Strona główna >> AKTUALNOŚCI >> DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GNIEŹNIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PSYCHOLOG W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GNIEŹNIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PSYCHOLOG W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ

Obrazek dekoracyjny

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

Powiat Gnieźnieński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie,

ul. Henryka Sienkiewicza 12a, 62-200 Gniezno

II. OKREŚLENIE STANOWISKA: psycholog w placówce opiekuńczo – wychowawczej

III. NIEZBĘDNE KWALIFIKACJE KANDYDATA:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
 5. Prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 08.06.2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów,
 6. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest kandydatowi zawieszona ani ograniczona,
 7. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.

IV. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
 2. Samodzielność, komunikatywność, rzetelność, odporność na stres, punktualność,
 3. Umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,
 4. Umiejętność właściwej organizacji pracy w zespole,
 5. Znajomość obowiązujących przepisów prawnych w szczególności ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

V. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. Sporządzenie diagnozy psychofizycznej dziecka,
 2. Sporządzanie opinii dotyczących wychowanków na prośbę innych instytucji,
 3. Badanie sprawności intelektualnej, zdolności i umiejętności oraz osobowości dzieci,
 4. Współudział w tworzeniu planu pomocy dziecku,
 5. Współpraca z pedagogiem i pracownikiem socjalnym,
 6. Uczestnictwo rozprawach sądowych dotyczących wychowanków placówki,
 7. Udział w posiedzeniach zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka i realizowanie jego ustaleń,
 8. Bezpośrednia pomoc dzieciom w rozwiązywaniu bieżących problemów rozwojowych, wychowawczych i szkolnych, wzmacnianie zachowań pozytywnych, wygaszanie postaw niewłaściwych oraz rozładowywanie napięć emocjonalnych u wychowanków,
 9. Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa powierzonym wychowankom,
 10. Prowadzenie dokumentacji pracy oraz opracowywanie w razie potrzeb programów zajęć specjalistycznych i ich realizacja,
 11. Rozmowy konsultacyjne z rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi, udzielanie wsparcia, formułowanie wniosków i przedstawianie ich we właściwym ośrodku adopcyjnym i sądzie,
 12. Pogłębianie wiedzy zawodowej związanej ze specyfiką działania placówki,

IV. Warunki pracy:

 1. Wymiar czasu pracy –pełen etat pracowniczy,
 2. Rodzaj umowy – umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa,
 3. Miejsce wykonywania pracy – Gniezno, powiat gnieźnieński.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 4. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 5. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 6. Oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenia kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

VII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Kompletne oferty w zamkniętych kopertach należy składać do skrzynki podawczej, która znajduje się w głównym wejściu do budynku lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, ul. Henryka Sienkiewicza 12a, 62-200 Gniezno w terminie do dnia 20 czerwca 2022 r. (decyduje data wpływu). Koperty należy opatrzyć informacją „Rekrutacja na stanowisko psycholog w placówce opiekuńczo – wychowawczej”. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający kryteria formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej.

UWAGA: Komisja zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnego kandydata. Oferty nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

W dokumentach należy umieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli chcą Państwo przekazać inne dane niż wymienione w art. 22 Kodeksu pracy, które obejmują zwykłe kategorie danych

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli chcą Państwo przekazać inne dane niż wymienione w art. 22 Kodeksu pracy,  które obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO

Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym czasie poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie.

 • Niepotrzebne skreślić
Skip to content