PCPR GNIEZNO

PROCES KWALIFIKACJI

PCPR GNIEZNO - Rodzinna Piecza Zastępcza PCPR GNIEZNO - Dział ds. Osób Niepełnosprawnych PCPR GNIEZNO - Dział Metodyczny

Procedura kwalifikowania kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej:


I etap:

Zgłoszenie kandydatów.
Osoby ubiegające się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zgłaszają osobiście swoją gotowość w siedzibie tut. Centrum. Otrzymują wówczas ogólne informacje o obowiązujących procedurach oraz warunkach jakie winni spełniać kandydaci na rodzinę zastępczą.

Rozmowa wstępna.
Rozmowę wstępną przeprowadzają pracownicy Zespołu do spraw pieczy zastępczej realizujący zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. W czasie rozmowy pracownicy udzielą informacji dotyczących procedury kwalifikowania, warunków stawianych kandydatom oraz specyfiki funkcjonowania rodzin zastępczych i wypełniania funkcji rodzica zastępczego.

Rozpoczęcie współpracy –złożenie wymaganych dokumentów.

Osoba decydująca się na poddanie procesowi kwalifikacji składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie następujące dokumenty:

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury sprawdzającej oraz udział w badaniach pedagogiczno – psychologicznych,

 • oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej,

 • oświadczenie dotyczące obowiązku alimentacyjnego

 • oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych,

 • potwierdzenie zameldowania,

 • oświadczenie o niekaralności,

 • akt małżeństwa (wyciąg aktualny, ew. sentencja rozwodowa),

 • oświadczenie dot. ewentualnego leczenia odwykowego,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata,

 • życiorys kandydata

W uzasadnionych przypadkach PCPR może wymagać zaświadczeń od innych specjalistów wykluczających ograniczenia zdrowotne w opiece nad dzieckiem oraz może zasięgać opinii środowiskowych na temat kandydatów, między innymi: od pracodawcy, sąsiadów, księdza, sołtysa, w przypadków kandydatów z dziećmi w wieku szkolnym –zaświadczeń ze szkoły itp.

Wywiad pedagogiczny.

Pedagog zatrudniony przez organizatora rodzinnej pieczy przeprowadza z kandydatem/kandydatami wywiad pedagogiczny, który w szczególności dotyczy:

1) motywacji kandydatów przy podejmowaniu decyzji o utworzeniu rodziny zastępczej,

2) doświadczeń w opiece nad dziećmi,

3) rozpoznania predyspozycji wychowawczych i opiekuńczych kandydatów oraz oczekiwań związanych z dziećmi. Po przeprowadzeniu wywiadu pedagog Zespołu do spraw pieczy zastępczej sporządza opinię.

Badanie psychologiczne.
Psycholog zatrudniony przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej przeprowadza z kandydatem/kandydatami badania psychologiczne. Psycholog przeprowadza rozmowę oraz testy psychologiczne, które pozwalają określić predyspozycje psychiczne i osobowościowe kandydatów oraz kompetencje wychowawcze. Po badaniu psycholog sporządza opinię. W uzasadnionych przypadkach psycholog wizytuje kandydata/ów w miejscu zamieszkania.

Wizyta środowiskowa.
Po złożeniu dokumentów, pracownicy Zespołu ds. pieczy zastępczej udają się z wizytą do domu kandydata/ów w celu bliższego ich poznania oraz ustalenia ich warunków bytowych i mieszkaniowych. Z wizyty sporządzana jest opinia. W przypadku kandydatów zgłaszających kandydaturę jako małżonkowie podczas wizyty wymagana jest obecność obojga małżonków.

Skierowanie na szkolenie.
Po przeanalizowaniu niezbędnych dokumentów i pozytywnym ich zatwierdzeniu przez Zespół do spraw pieczy zastępczej, wydaje się skierowanie do udziału w szkoleniu. Osoba niepozostająca w związku małżeńskim uczestniczy w szkoleniu sama, małżonkowie w szkoleniu uczestniczą oboje.

II etap

Analiza zebranej dokumentacji

Po pozytywnym ukończeniu szkolenia, zebraniu dokumentów, Zespół do spraw pieczy zastępczej kwalifikujący kandydatów na rodziny zastępcze dokonuje analizy zebranej dokumentacji, na podstawie której wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające spełnienie warunków o których mowa w artykule 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz posiadanie predyspozycji i motywacji do zostania rodziną zastępczą.
Z posiedzenia i analizy dokumentów sporządzany jest protokół.

W przypadku stwierdzenia w procesie kwalifikacji sygnałów budzących wątpliwość należytego pełnienia roli rodziny zastępczej, Zespół do spraw pieczy zastępczej ma prawo odmówić wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego na podstawie art.42 ustawy o wspieraniu rodziny i rozwoju pieczy zastępczej.

Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe i prowadzenia rodzinnego domu dziecka

 • Szkolenie kandydatów prowadzone będzie w oparciu o program zatwierdzony decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
 • Sesje szkoleniowe odbywają się w grupach w liczbie godzin wynikających z założeń programowych i są prowadzone metodą warsztatową.
 • Organizator rodzinnej pieczy zastępczej zapewnia kandydatom materiały szkoleniowe oraz dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia szkolenia.
 • Organizator rodzinnej pieczy zastępczej zapewnia kandydatom możliwość odbycia
  10 godzinnych praktyk w rodzinie zastępczej zawodowej lub placówce opiekuńczo- wychowawczej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
 • Kandydat jest zobowiązany do prowadzenia karty praktyk, która po zakończeniu praktyk jest dostarczona do Zespołu do spraw pieczy zastępczej.
 • Po przeprowadzeniu szkolenia trenerzy sporządzą opinię dotyczącą predyspozycji do pełnienia przez kandydata/ów funkcji rodziny zastępczej.
 • Po pozytywnym zakończeniu szkolenia organizator rodzinnej pieczy zastępczej wystawi świadectwo ukończenia szkolenia dla kandydata/ów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.