Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie w ramach Projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii
COVID – 19,
przekazało komputery dzieciom, przebywającym w rodzinach zastępczych.

 

Zakupu komputerów, dokonano po przeprowadzonej diagnozie i rozpoznaniu potrzeb rodzin zastępczych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Komputery mają służyć wsparciu procesu edukacji oraz wyrównywania szans dzieci i młodzieży znajdującej się pod opieką rodzin zastępczych.

Szczególnego znaczenia nabiera to podczas nauczania zdalnego dzieci w czasie trwania epidemii.

Rodziny zastępcze, a przede wszystkim dzieci, podczas przekazania komputerów,  okazały ogromną radość i zadowolenie.