PCPR GNIEZNO

INFORMACJE OGÓLNE

PCPR GNIEZNO - Rodzinna Piecza Zastępcza PCPR GNIEZNO - Dział ds. Osób Niepełnosprawnych PCPR GNIEZNO - Dział Metodyczny

Rodzina zastępcza, po adopcji stanowi jedno z ważniejszych ogniw systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Polsce. Stanowiąc bliskie dziecku środowisko, pozwala nawiązać nowe, czasem jedyne więzi emocjonalne, a tym samym zapobiec negatywnym dla rozwoju dziecka skutkom sieroctwa społecznego.

Jako instytucja opiekuńczo – wychowawcza rodzina zastępcza różni się znacznie od innych placówek opieki całkowitej, różni się także od rodziny naturalnej i adopcyjnej. Dziecko w tej rodzinie ani się nie urodziło, ani nie zostało uznane za własne.


W myśl Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. wyróżnia się następujące formy rodzinnej pieczy zastępczej:


    Spokrewnione
Mogą ją stanowić małżonkowie (lub osoba samotna) będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.
Rodziny spokrewnione to takie, w których opiekę i wychowanie nad dzieckiem przejmują członkowie rodziny dziecka zobowiązani do jego alimentacji, tj. wstępni (dziadkowie, pradziadkowie) lub rodzeństwo. Spokrewnionej rodzinie zastępczej przysługuje świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na każde umieszczone w niej dziecko.

    Niezawodowe
Mogą nią być małżonkowie (lub osoba samotna) nie będący wstępnymi i rodzeństwem dziecka.
Rodziny niezawodowe to rodziny, które tworzone są przez małżeństwo lub osobę niepozostającą w związku małżeńskim niebędące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, w tym przez osoby z dalszej rodziny lub też zupełnie obce (niespokrewnione z dziećmi). Niezawodowej rodzinie zastępczej przysługuje świadczenie pieniężne na każde umieszczone w niej dziecko.

    Zawodowe

Pełniące funkcję:

pogotowia rodzinnego: umieszcza się w niej do 3 dzieci do czasu unormowania sytuacji dziecka, nie dłużej jednak niż 4 miesiące. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać przedłużony do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego.

specjalistyczne: umieszcza się dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dla dzieci umieszczonych na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawie nieletnich. Umieszcza się w takiej rodzinie zastępczej nie więcej niż 3 dzieci.

    Rodzinny dom dziecka
Rodzinny dom dziecka tworzą osoby niespokrewnione z dzieckiem i umieszcza się w nim od 4 do 8 dzieci, sprawują opiekę nad dziećmi pozbawionymi właściwej pieczy ze strony rodzin naturalnych. Dzieci mogą pozostawać w rodzinnych domach do chwili powrotu do rodziny biologicznej, do adopcji lub do osiągnięcia dorosłości i usamodzielnienia.


Wszelkie informacje udziela
Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej

pod numerem tel. 61-424-07-99
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

ul. Jana Pawła II 9/10 ( I piętro pok. 1.10)


PRAWA I OBOWIĄZKI RODZINY ZASTĘPCZEJ
Prawa i obowiązki rodziny zastępczej różnią się od praw i obowiązków rodziny naturalnej. Przede wszystkim cechą rodzin zastępczych jest ich tymczasowość. Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzina zastępcza podejmuje swe obowiązki z dniem umieszczenia dziecka w tej rodzinie na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego. Obowiązki te ustają z mocy prawa z dniem osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, lub, gdy ustaną przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.

Prawa dziecka w rodzinie zastępczej
Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej ma w szczególności prawo do:

 utrzymywania osobistego kontaktu z rodziną naturalną i powrotu do rodziny naturalnej,

 traktowania w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości,

 praktyk religijnych zgodnych z wolą rodziców i potrzebami dziecka,

 kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i indywidualności, zabawy i wypoczynku,

 pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia,

 wiedzy o swoim pochodzeniu, dostępu do informacji i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą.  

Uwaga!
Ograniczenie władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej skutkuje przeniesieniem na opiekunów zastępczych tylko bieżącej pieczy (codziennej opieki i wychowania) nad dzieckiem, natomiast reprezentowanie ustawowe, czyli podejmowanie względem dziecka wszystkich istotnych decyzji życiowych nadal należy do rodziców naturalnych. Podejmując się roli rodzica zastępczego trzeba o tym koniecznie pamiętać. Rodzice zastępczy w zastępstwie rodziców biologicznych sprawują bieżącą opiekę nad dzieckiem.