Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w otwartym naborze na partnera krajowego spoza

sektora finansów publicznych.

Załączniki