PCPR GNIEZNO

AKTYWNY SAMORZĄD

PCPR GNIEZNO - Rodzinna Piecza Zastępcza PCPR GNIEZNO - Dział ds. Osób Niepełnosprawnych PCPR GNIEZNO - Dział Metodyczny

 

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2021 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie jest realizatorem pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Cele szczegółowe programu:

  1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
  2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w trzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
  3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
  4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
  5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.


Zadania realizowane w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” oraz terminy przyjmowania wniosków:

od 01.03.2021 do 31.03.2021 (dla roku akademickiego/szkolnego 2020/2021)

od 01.09.2021 do 10.10.2021 (dla roku akademickiego/szkolnego 2021/2022)

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dla osób ze znacznym lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także dla osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi).

od 01.03.2021 do 31.08.2021

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

OBSZAR A – likwidacja bariery transportowej:

zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności- do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu),

zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu),

zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym usług tłumacza języka migowego),

zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dla osób ze znacznym albo z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu).

OBSZAR B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją wzroku lub obu kończyn górnych),

zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku),

zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy),

zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znaczny, stopniem niepełnosprawności).

OBSZAR C – likwidacja barier w poruszaniu się:

zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka o napędzie elektrycznym (dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia albo ze znacznym stopniem i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym),

zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności),

zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (dla osób ze stopniem niepełnosprawności),

zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (dla osób ze stopniem niepełnosprawności),

zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia albo osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcja narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania).

OBSZAR D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności).

Dokumenty programowe:

Zasady Aktywny samorząd 2021

Kierunki działań oraz warunki brzegowe Aktywny samorząd 2021

ZESTAWIENIE ZADAŃ AKTYWNY SAMORZĄD 2021

REGULAMIN REALIZATORA AKTYWNY SAMORZĄD 2021

Wzory wniosków i załączników do wniosku:

A1 A2, A3 A4

B1, B3, B4, B2, B5

C1, C2, C3, C4, C5

D

MII