PCPR GNIEZNO

TURNUSY

PCPR GNIEZNO - Rodzinna Piecza Zastępcza PCPR GNIEZNO - Dział ds. Osób Niepełnosprawnych PCPR GNIEZNO - Dział Metodyczny

Podstawa prawna

Art. 35a ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694).

Zasady

Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, miedzy innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.
Turnus jest organizowany dla osób ze znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności, potwierdzonym orzeczeniem lekarza orzecznika o stopniu niepełnosprawności oraz dla dzieci niepełnosprawnych, które nie ukończyły 16 roku życia a niepełnosprawność ich potwierdzona jest orzeczeniem o niepełnosprawności. Osoba wymagająca opieki osoby drugiej na turnusie otrzymuje dofinansowanie również do opiekuna, za wyjątkiem osób posiadających lekki stopień niepełnosprawności lub równoważny, pod warunkiem uzasadnienia takiej potrzeby przez lekarza wypisującego wniosek.

 

Załączniki